1 – ثبت نام برای عموم دانشجویان آزاد است.
2- دوره های آموزشی به صورت عمومی و خصوصی میباشد.تعداد جلسات دوره عمومی 12 و تعداد جلسات دوره خصوصی 10 جلسه می باشد
3- پس از ثبت نام جهت تعیین مربی و زمان شروع دوره به استخر مراجعه نمائید

زمان تشکیل دوره های آموزش شنا آقایان:

 دوشنبه و چهارشنبه 12الی 16

جدول ثبت نام دوره های آموزش شنا آقایان

نوع دوره مبلغ دوره(تومان) ثبت نام
دوره خصوصی تک نفره (آقایان) 300000 برای ثبت نام کلیک کنید
دوره خصوصی 3 تا 5 نفره (آقایان) 200000 برای ثبت نام کلیک کنید
دوره عمومی 15 تا 20 نفر (آقایان) 600000 برای ثبت نام کلیک کنید

زمان تشکیل دوره های آموزش شنا خانمها:

خانمها:یکشنبه12 الی 16 و پنجشنبه 12 الی 14

جدول ثبت نام دوره های آموزش شنا خانمها

نوع دوره مبلغ دوره ثبت نام
دوره خصوصی تک نفره (خانمها) 300000 برای ثبت نام کلیک کنید
دوره خصوصی 3 تا 5 نفره (خانمها) 200000 برای ثبت نام کلیک کنید
دوره عمومی 15 تا 20 نفر (خانمها) 60000 برای ثبت نام کلیک کنید