معرفی دوره:

سرفصل دوره لاتک
۱- معرفی لاتک و ضرورت استفاده از آن
۲- معرفی بسته زیپرشین
۳- اصول اولیه شامل نصب