معرفی دوره:

سرفصل دوره:
مفاهيم اوليه : آشنايي با محيط كار Excel
ايجاد و ويرايش کتاب¬هاي کاري يا Workbook
روشهاي