معرفی دوره:

آشنايي با محيط نرم افزار، مدل سازي Equipment، مدل سازي Piping، گزارش گيري و تهيه MTO، تهيه نقشه هاي Isodraft،

معرفی دوره:

 آشنايي با پروژه هاي نفت و گاز، معرفي اقلام Piping،  كدها و استانداردهاي طراحي،‌ آشنايي با مدارك طراحي Piping،  طراحي