طبقه بندی و خوشه بندی در علوم زمین

تصویر پروفایل instructor معلم instructor
2,500,000R200,000R
0 دانش‌آموز

0 ratings


Course Description

مدرس: دکتر بهزاد تخم چی

  1. معرفی مبانی بازشناخت الگو،
  2. معرفی تعدادی از طبقه­بندی کننده­های آماری (بیزین، پارزن و چند نزدیک­ترین همسایگی)، و کاربرد آنها در علوم زمین،
  3. معرفی تعدادی از طبقه­بندی کننده­های هندسی (Ho-Kashyap, Widrow-Hoff and Support Vector Machine)، و کاربرد آنها در علوم زمین،
  4. معرفی تعدادی خوشه­بندی کننده (K-Means Clustering, Sequential Clustering, Hierarchical Clustering) و کاربرد آنها در علوم زمین،
  5. انجام یک مطالعه موردی با نرم­افزار.

برنامه دوره درسی

سرفصل خالی است