تاریخ آزمون بعدی در همین صفحه و کانال مرکز @edu_sut  اطلاع رسانی خواهد شد