به اطلاع دانشجویانی که در دوره ISO 14001 شرکت نموده اند می رساند دوره در تاریخ های 22و23 آذر ماه ساعت 8 الی 17 در ساختمان مرکز آموزشهای الکترونیکی (جنب دانشکده علوم زمین) برگزار خواهد شد
به اطلاع دانشجویانی که در آزمون زبان دکتری TEPS شرکت نموده اند می رساند جهت دریافت کارنامه یک پیام با ذکر نام و کد ملی به آی دی @vushahroodut_admin ارسال کنید