خانه

دوره Carrier

باطلاع شرکت کنندگان محترم دوره کریر می رساند اولین جلسه این دوره، ساعت 19 دوشنبه 8 اسفند در سامانه آموزش مجازی دانشگاه (lms.shahroodut.ac.ir) تشکیل می گردد.

دانشجویان دانشگاه صنعتی شاهرود دارای نام کاربری و کلمه عبور می باشند.

سایر شرکت کنندگان از کدملی خود به عنوان نام کاربری و کلمه عبور استفاده نمایند.