در باره ما

مهمترین اهداف مرکز آموزشهای آزاد دانشگاه صنعتی شاهرود عبارتند از:

  • كمك‌ به‌ ارتقاي‌ سطح‌ دانش‌ و مهارت‌ در جامعه‌
  • ايجاد زمينه‌ مناسب‌ براي‌ افزايش‌ دسترسي‌ به‌ آموزش‌ عالي‌
  • تعميم‌ و توسعه‌ آموزش‌ عالي‌ كاربردي‌ و تخصصي
  • كاهش‌ تقاضاي‌ اجتماعي‌ براي‌ ورود به‌ آموزش‌ عالي‌ رسمي
  • ارائه‌ آموزش‌هاي‌ مداوم و کاربردی‌ براي دانشجویان و‌ دانش‌ آموختگان‌ دانشگاه‌ها و موسسات‌ آموزش‌ عالي‌ و همچنین افراد جوياي كار براي افزایش مهارت و آمادگي ورود به بازار كار و سرمايه
  • طراحي، برنامه ريزي و برگزاری دوره هاي مورد نياز بخشهاي دولتي و غير دولتي
  • برگزاري دوره هاي آموزشي، كارگاههاي تخصصي و سمينارهاي آموزشي
  • ارايه خدمات مشاوره تخصصي آموزشي
  • ارائه آموزشهای تخصصی متناسب با نیاز جامعه و بازار کار

راههای تماس با ما:

Email: edu@shahroodut.ac.ir

Tel: 023-32392204-9
داخلی 2643

Fax: 023-32395440

Telegram: @edu_sut