• دکتر علی مس فروش

  استادیار دانشکده ریاضی
 • خانم معصومه ابراهیمی

  دانشجوی دکتری جامعه شناسی
 • خانم مرضیه رفعتی

  دانشجوی دکترای علوم ارتباطات
 • مهندس سعید عباسیان وحدت

  دانشجوی دکترای مکانیک
 • دکتر محمد ضامن

  استادیار دانشکده مکانیک
 • دکتر محمود نوروزی

  دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک