برای دریافت کارنامه آزمون48 ساعت قبل از امتحان حضوری مراجعه کنید یا به آی دی زیر در تلگرام پیام دهید

@vushahroodut