پس از پرداخت وجه آزمون با وارد کردن اطلاعات زیر ثبت نام خود را کامل نمایید در غیر اینصورت کارت و پاسخنامه برای شما صادر نخواهد شد و امکان شرکت در آزمون را ندارید