شاخه مهارتهای کاربردی عمومی

دوره های مصوب مهارتهای کاربردی عمومی

روش ارائه سخنرانی اثر گذار
کارگاه آموزش مقاله نویسی
نگارش علمی به زبان انگلیسی
آشنایی با نرم افزارهاي مدیریت منابع مالی
شیوه مقاله نویسی حرفه اي با word و endnote
کارگاه آموزش جامع و کاربردي مقاله نویسی
اصول مقاله نویسی به زبان انگلیسی
روش نگارش گزارش فنی
آشنایی با نرم افزار هاي مدیریت منابع Endnote
ویرایش و نمونه خوانی مقالات انگلیسی
روشهاي پرهیز از سرقت ادبی در مقالات
روش تحقیق و ارائه کتبی پژوهشعلمی و صنعتی
آسیب شناسی عدم پذیرش مقالات و پژوهشهاي علمی
آشنایی با پایگاه هاي اطلاعاتی
آشنایی و راه اندازي حرفه و شرکت دانش بنیان
آموزش رزومه نویسی و نامه نگاري به زبان انگلیسی